Otwórz się na świat!

W Programie Stypendialnym Horyzonty zapewniamy kompleksowe wsparcie uczniom i uczennicom z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Pomagamy młodym ludziom rozwijać swój potencjał, którego bez nas nie mieliby warunków rozwinąć.

więcej na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie było aktualizacji.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

  • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,

  • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,

  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

 

Wyłączenia:

 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Urząd Miasta Brodnica.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Tułodziecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 49 346 56 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

 

Dzień Życzliwości -

24 lutego 2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości.
Główną ideą tego Dnia było uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość, wzbudzanie pozytywnych emocji, podejmowanie inicjatyw szerzących dobro i przekazywanie pozytywnej energii, np. pozdrawianie jak największej liczby osób (poprzez słowa ,,cześć”, ,,dzień dobry”), wyrażanie wdzięczności, docenianie, wysyłanie pozytywnych wiadomości, uśmiech, dobre słowo.
W środku zimy w dobie pandemii wszystkie przyjazne gesty okazywane nam przez innych – rodzinę, znajomych i nieznajomych – mają jeszcze większą wartość. Często samo nawiązanie kontaktu, okazanie zainteresowania (,,Cześć, co u Ciebie słychać, jak się czujesz?”) uczyni drugiego szczęśliwszym. Drobne słowa i gesty czynione dla innych mogą wiele zdziałać, dodają sił i zazwyczaj przekazywane są dalej. Bądźmy życzliwi codziennie.

 Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zgłoszenie i rekrutacja uczniów do klasy I.

 

- do 26.02.2021r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły dostarczają wypełnione zgłoszenie do klasy I. http://bip.sp2.brodnica.edu.pl

 

- rekrutacja dzieci nie zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły rozpocznie się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez burmistrza miasta o ile szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Do końca marca na stronie naszej szkoły będzie umieszczona informacja dotycząca rekrutacji.

Mieliśmy okazję brać udział w czyszczeniu budek lęgowych na terenie Leśnictwa Karbowo w Nadleśnictwie Brodnica, gdzie przewodnikiem i znawcą tematu był leśniczy, Pan Tomasz Klejnowski. Zajęcia terenowe odbyły się z zachowaniem bezpieczeństwa.

Czyszczenie budek wykonuje się w porze zimowej, poza okresem lęgowym, by wiosną ptaki mogły wprowadzić się do czystych skrzynek i przystąpić do lęgu.