STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE PRZYZNANE! – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

Informuję, że rodzice uczniów składają wnioski o stypendium za najlepsze wyniki w nauce.
W załączniku przesyłam Uchwałę Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach, oraz link od Pani dyrektor do wniosku, jaki składają rodzice uczniów.
Jako załącznik należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia roku szkolnego potwierdzoną przez Sekretarza Szkoły bądź Dyrektora Zespołu za zgodność z oryginałem.

https://bip.brodnica.pl/index.php?type%253D4%2526name%253Dbt29%2526func%253Dselectsite%2526value%25255B0%25255D%253D226572

https://zsp2brodnica-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/aberent_365_zsp2_brodnica_edu_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3C972C2D-E816-4DAE-A946-D814C2729BD2%7D&file=wniosek%20stypendia.docx&action=default&mobileredirect=true