ZSP2.0160.18.2020

 

 

 

Zarządzenie Nr 18/2020 zmieniające

 

zarządzenie nr 17/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy

 

z dnia 12.10.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej** Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy  w okresie od 13.10.2020 do dnia 15.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy **

 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy * w dniach od 13.10.2020r. do 15.10.2020r. są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                                20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, dzienniczku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy w dniu 12.10.2020r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                     /Dyrektor Szkoły - Ewa Hekert/