ZSP2.0160.19.2020

 

Zarządzenie Nr 19/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy

 

z dnia 16.10.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole

 

w Brodnicy

 

(miejscowość)

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły w Brodnicy w okresie od 19.10.2020r. do dnia 22.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły w Brodnicy.

 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły w Brodnicy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZSP2 oraz dzienniczku elektronicznym Szkoły w Brodnicy w dniu 16.10.2020r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

......................................

 

(podpis Dyrektora)

 

*Wybrać właściwe

 

**Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły
w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.