Regulamin

 

konkursu na wiersz/ rymowankę dla uczniów klas 4-8

 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy

 

 

 

I. Tematyka konkursu

 

Tematem konkursu jest napisanie wiersza / rymowanki promującego Miasto Brodnica, odnoszącego się do 100 rocznicy powrotu do Macierzy naszego miasta.

 

II. Cele konkursu:

 

-inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

 

-stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,

 

-sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w okresie zamkniętych szkół.

 

III. Udział w konkursie

 

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4- 8 szkoły podstawowej.

 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej z przeszłością i teraźniejszością Brodnicy.

 

3.W treści wiersza/rymowanki musi znaleźć się co najmniej 5 spośród poniższych wyrazów/nazw (użytych w dowolnej formie i liczbie), tj.: historia, zamek, rynek, wieża, mury, kamienice, klasztor, zabytki, brama, rzeka, Drwęca,  jeziora, Brama Mazur, Anna Wazówna.

 

4. Forma wiersza dowolna, treść zgodna z tematyką Konkursu. Wiersz powinien posiadać tytuł , składać się maksymalnie z 16 wersów .

 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie prac konkursowych wraz ze skanem Załącznika nr 1 do Regulaminu do dnia 21 maja 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   z dopiskiem „Konkurs”.  Wiersze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.

 

6. Utwór musi być wynikiem własnej twórczości, nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.

 

7. Praca powinna być dostarczona w formie pisma komputerowego lub zdjęcia czytelnego rękopisu.

 

8. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 utwór.

 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

 

a)udzieleniem prawa do  wykorzystywania wiersza/rymowanki w następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej i Facebooku, lokalnych mediach.

 

b)wyrażeniem zgody przez jednego z rodziców uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

10. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.

 

IV. Nagrody i wyniki Konkursu

 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.

 

2. Komisja podejmuje decyzję większością głosów.

 

3. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

4. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. Na zwycięzców Konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pawła Szramka Posła na Sejm RP , Urząd Miasta w Brodnicy oraz organizatora Konkursu.

 

 

 

Kontakt z koordynatorami konkursu: Marzena Łupińska :e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Jolanta Teodorska :email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica

 

2. W ZSP nr 2 w Brodnicy  jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Funkcję tę pełni pani Monika Ratkowska , e-mail: m-ratkowska@o2.pl

 

 3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia;

 

 4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja konkursowe składająca się z 3 nauczycieli szkoły.

 

 5. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników konkursu zostaną zniszczone nie później niż w dniu 30 czerwca 2020 r.

 

6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

8. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

 

                                                                

 

                                                                 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu …………………………………….

 

Telefon kontaktowy …………………………………….

 

e-mail:……………………………………………………

 

klasa …………

 

Wiersz/ rymowanka (tytuł): ………………………………………

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ UTWORÓW W związku z planowanym udziałem mojego dziecka ……………………………………. (imię i nazwisko) w Konkursie na wiersz/ rymowankę dla uczniów klas 4-8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy wyrażam zgodę na przetwarzanie dołączonych  jego danych osobowych.

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go.

 

2.    Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka - zarejestrowanego podczas brania udziału w Konkursie i wydarzeniach z nim związanych – i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i portalu Facebook). Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.

 

3.    Oświadczam, że zgłoszony do Konkursu utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. Nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.

 

4.     Wyrażam zgodę (udzielam licencji) na nieodpłatną publikację i wykorzystanie zgłoszonego przez moje dziecko utworu oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Zgoda ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.

 

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział w Konkursie

 

                                                                                            …………………………..

 

                                                                                             data podpis rodzica