I. Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszego projektu zagospodarowania  przestrzeni wokół szkolnej (trawników przyszkolnych).

II. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy, którzy chcą samodzielnie zaprojektować przestrzeń wokół szkoły.

III. Konkurs realizowany jest w formie projektu na zagospodarowanie obszaru dwóch trawników pod kątem zieleni oraz małej architektury.

IV.  Termin oddawania prac mija 14.02.2020r., prace należy oddawać do organizatorów konkursu „Zieleń wokół szkoły”.

V. Praca konkursowa  powinna zawierać:

·         projekt w formie graficznej na kartce  A3  lub w wersji elektronicznej na nośniku pamięci stworzonym w dowolnym programie komputerowym,

·         część opisową obejmującą krótką historię powstania ogrodu, rozmieszczenie infrastruktury i roślin.

VI. Technika opracowania wersji graficznej projektu jest dowolna.

VII. Zgłoszone projekty oceni komisja konkursowa z skład której wchodzą Pan Bogumił Kupczyk, Pani Magdalena Gaszak, Pani Elżbieta Kapusta, Pan Marek Pilarski – przedstawiciel firmy „Zielona Architektura”.

VIII. Komisja konkursowa wyłoni trzy  najatrakcyjniejsze projekty zagospodarowania wyznaczonych trawników szkolnych, która oceniać będzie estetykę wykonania, funkcjonalność stworzonej przestrzeni oraz odpowiedni dobór roślin.

IX. Informacje na temat laureatów zostaną podane do wiadomości społeczności szkolnej.

X. W konkursie zostaną przyznane nagrody:

I miejsce- nagroda rzeczowa ufundowana przez Pana Marka Pilarskiego oraz realizacja nagrodzonego projektu,

II miejsce- nagroda rzeczowa,

III miejsce nagroda rzeczowa,

oraz przyznane zostaną dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

XI. Komisja konkursowa dopuszcza ufundowanie nagród rzeczowych przez sponsorów.

XII. Z chwilą zgłoszenia projektu do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z projektu przez organizatora do celów promocji konkursu.

XIII. Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepsza, przenosi prawa autorskie na organizatora konkursu.

XIV. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

XV. Organizatorem konkursu „Zieleń wokół szkoły” jest Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy, koordynatorami projektu jest Pani Magdalena Gaszak oraz Elżbieta Kapusta.

 

 

Pamiętaj, konieczne jest nawiezienie dodatkowej ziemi na trawniki w celu przykrycia korzeni drzew rosnących na nich. Użyj bylin bezpiecznych, nie powodujących uczulenia– wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze oraz odpornych na nasze warunki klimatyczne.